โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 32
ร้อยละ 7.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 4 7 28 0 0 95
ร้อยละ 2.99 % 5.22 % 20.90 % 0.00 % 0.00 % 70.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 7 12 28 0 0 127
ร้อยละ 4.02 % 6.90 % 16.09 % 0.00 % 0.00 % 72.99 %

174 : 7 , 12 , 28 , 0 , 0 , 127...4.02 , 6.90 , 16.09 , 0.00 , 0.00 , 72.99 = 47 : 27.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01%

Powered By www.thaieducation.net