โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 7 8 3 0 0 22
ร้อยละ 17.50 % 20.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 10 8 23 0 0 96
ร้อยละ 7.30 % 5.84 % 16.79 % 0.00 % 0.00 % 70.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 17 16 26 0 0 118
ร้อยละ 9.60 % 9.04 % 14.69 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

177 : 17 , 16 , 26 , 0 , 0 , 118...9.60 , 9.04 , 14.69 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 59 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net