โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 4 3 4 2 0 49
ร้อยละ 6.45 % 4.84 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 79.03 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 8 2 42 0 0 176
ร้อยละ 3.51 % 0.88 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 1 8 0 0 59
ร้อยละ 6.85 % 1.37 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 80.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 17 6 54 2 0 284
ร้อยละ 4.68 % 1.65 % 14.88 % 0.55 % 0.00 % 78.24 %

290 : 12 , 5 , 46 , 2 , 0 , 225...4.14 , 1.72 , 15.86 , 0.69 , 0.00 , 77.59 = 65 : 22.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 21.76%

Powered By www.thaieducation.net