โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 4 4 3 0 46
ร้อยละ 8.06 % 6.45 % 6.45 % 4.84 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 10 3 38 0 0 177
ร้อยละ 4.39 % 1.32 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 77.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 6 1 8 1 0 57
ร้อยละ 8.22 % 1.37 % 10.96 % 1.37 % 0.00 % 78.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 21 8 50 4 0 280
ร้อยละ 5.79 % 2.20 % 13.77 % 1.10 % 0.00 % 77.13 %

290 : 15 , 7 , 42 , 3 , 0 , 223...5.17 , 2.41 , 14.48 , 1.03 , 0.00 , 76.90 = 67 : 23.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87%

Powered By www.thaieducation.net