โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 5 4 5 3 0 47
ร้อยละ 7.81 % 6.25 % 7.81 % 4.69 % 0.00 % 73.44 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 10 3 41 0 0 180
ร้อยละ 4.27 % 1.28 % 17.52 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 6 1 8 0 0 60
ร้อยละ 8.00 % 1.33 % 10.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 373 คน
จำนวน(คน) 21 8 54 3 0 287
ร้อยละ 5.63 % 2.14 % 14.48 % 0.80 % 0.00 % 76.94 %

298 : 15 , 7 , 46 , 3 , 0 , 227...5.03 , 2.35 , 15.44 , 1.01 , 0.00 , 76.17 = 71 : 23.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 373 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 23.06%

Powered By www.thaieducation.net