โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 5 8 5 4 0 42
ร้อยละ 7.81 % 12.50 % 7.81 % 6.25 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 13 5 38 1 0 179
ร้อยละ 5.51 % 2.12 % 16.10 % 0.42 % 0.00 % 75.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 10 1 7 0 0 58
ร้อยละ 13.16 % 1.32 % 9.21 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 28 14 50 5 0 279
ร้อยละ 7.45 % 3.72 % 13.30 % 1.33 % 0.00 % 74.20 %

300 : 18 , 13 , 43 , 5 , 0 , 221...6.00 , 4.33 , 14.33 , 1.67 , 0.00 , 73.67 = 79 : 26.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80%

Powered By www.thaieducation.net