โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
554
จำนวน(คน) 6 2 65 1 3 477
ร้อยละ 1.08 % 0.36 % 11.73 % 0.18 % 0.54 % 86.10 %
ระดับประถมศึกษา
2189
จำนวน(คน) 61 33 347 32 13 1703
ร้อยละ 2.79 % 1.51 % 15.85 % 1.46 % 0.59 % 77.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2743 คน
จำนวน(คน) 67 35 412 33 16 2180
ร้อยละ 2.44 % 1.28 % 15.02 % 1.20 % 0.58 % 79.48 %

2743 : 67 , 35 , 412 , 33 , 16 , 2180...2.44 , 1.28 , 15.02 , 1.20 , 0.58 , 79.48 = 563 : 20.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2743 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 563 คน คิดเป็นร้อยละ 20.52%

Powered By www.thaieducation.net