โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
554
จำนวน(คน) 6 2 65 1 1 479
ร้อยละ 1.08 % 0.36 % 11.73 % 0.18 % 0.18 % 86.46 %
ระดับประถมศึกษา
2189
จำนวน(คน) 61 33 347 32 13 1703
ร้อยละ 2.79 % 1.51 % 15.85 % 1.46 % 0.59 % 77.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2743 คน
จำนวน(คน) 67 35 412 33 14 2182
ร้อยละ 2.44 % 1.28 % 15.02 % 1.20 % 0.51 % 79.55 %

2743 : 67 , 35 , 412 , 33 , 14 , 2182...2.44 , 1.28 , 15.02 , 1.20 , 0.51 , 79.55 = 561 : 20.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2743 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 561 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45%

Powered By www.thaieducation.net