โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 53
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 10.94 % 0.00 % 0.00 % 82.81 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 9 0 20 0 0 93
ร้อยละ 7.38 % 0.00 % 16.39 % 0.00 % 0.00 % 76.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 11 2 27 0 0 146
ร้อยละ 5.91 % 1.08 % 14.52 % 0.00 % 0.00 % 78.49 %

186 : 11 , 2 , 27 , 0 , 0 , 146...5.91 , 1.08 , 14.52 , 0.00 , 0.00 , 78.49 = 40 : 21.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51%

Powered By www.thaieducation.net