โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 7 2 5 0 0 53
ร้อยละ 10.45 % 2.99 % 7.46 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 9 0 21 0 0 93
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 16 2 26 0 0 146
ร้อยละ 8.42 % 1.05 % 13.68 % 0.00 % 0.00 % 76.84 %

190 : 16 , 2 , 26 , 0 , 0 , 146...8.42 , 1.05 , 13.68 , 0.00 , 0.00 , 76.84 = 44 : 23.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.16%

Powered By www.thaieducation.net