โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 2 2 7 1 1 56
ร้อยละ 2.90 % 2.90 % 10.14 % 1.45 % 1.45 % 81.16 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 21 13 24 13 7 158
ร้อยละ 8.90 % 5.51 % 10.17 % 5.51 % 2.97 % 66.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 8 4 12 1 1 70
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 12.50 % 1.04 % 1.04 % 72.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 401 คน
จำนวน(คน) 31 19 43 15 9 284
ร้อยละ 7.73 % 4.74 % 10.72 % 3.74 % 2.24 % 70.82 %

305 : 23 , 15 , 31 , 14 , 8 , 214...7.54 , 4.92 , 10.16 , 4.59 , 2.62 , 70.16 = 91 : 29.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 401 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.18%

Powered By www.thaieducation.net