โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 1 4 10 2 2 56
ร้อยละ 1.33 % 5.33 % 13.33 % 2.67 % 2.67 % 74.67 %
ระดับประถมศึกษา
259
จำนวน(คน) 30 18 32 16 7 156
ร้อยละ 11.58 % 6.95 % 12.36 % 6.18 % 2.70 % 60.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 15 7 21 5 2 49
ร้อยละ 15.15 % 7.07 % 21.21 % 5.05 % 2.02 % 49.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 433 คน
จำนวน(คน) 46 29 63 23 11 261
ร้อยละ 10.62 % 6.70 % 14.55 % 5.31 % 2.54 % 60.28 %

334 : 31 , 22 , 42 , 18 , 9 , 212...9.28 , 6.59 , 12.57 , 5.39 , 2.69 , 63.47 = 122 : 36.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 433 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 39.72%

Powered By www.thaieducation.net