โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 1 4 9 1 2 58
ร้อยละ 1.33 % 5.33 % 12.00 % 1.33 % 2.67 % 77.33 %
ระดับประถมศึกษา
259
จำนวน(คน) 33 22 31 18 4 151
ร้อยละ 12.74 % 8.49 % 11.97 % 6.95 % 1.54 % 58.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 18 7 21 5 2 46
ร้อยละ 18.18 % 7.07 % 21.21 % 5.05 % 2.02 % 46.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 433 คน
จำนวน(คน) 52 33 61 24 8 255
ร้อยละ 12.01 % 7.62 % 14.09 % 5.54 % 1.85 % 58.89 %

334 : 34 , 26 , 40 , 19 , 6 , 209...10.18 , 7.78 , 11.98 , 5.69 , 1.80 , 62.57 = 125 : 37.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 433 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 41.11%

Powered By www.thaieducation.net