โรงเรียนวัดบางพระ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 2 0 27 0 0 131
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 16.88 % 0.00 % 0.00 % 81.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 2 0 34 0 0 175
ร้อยละ 0.95 % 0.00 % 16.11 % 0.00 % 0.00 % 82.94 %

211 : 2 , 0 , 34 , 0 , 0 , 175...0.95 , 0.00 , 16.11 , 0.00 , 0.00 , 82.94 = 36 : 17.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net