โรงเรียนวัดบางปรง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 2 7 3 6 36
ร้อยละ 1.82 % 3.64 % 12.73 % 5.45 % 10.91 % 65.45 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 1 3 21 4 10 106
ร้อยละ 0.69 % 2.07 % 14.48 % 2.76 % 6.90 % 73.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 2 5 28 7 16 142
ร้อยละ 1.00 % 2.50 % 14.00 % 3.50 % 8.00 % 71.00 %

200 : 2 , 5 , 28 , 7 , 16 , 142...1.00 , 2.50 , 14.00 , 3.50 , 8.00 , 71.00 = 58 : 29.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00%

Powered By www.thaieducation.net