โรงเรียนวัดบางปรง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 1 5 5 4 36
ร้อยละ 7.27 % 1.82 % 9.09 % 9.09 % 7.27 % 65.45 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 12 4 24 14 11 80
ร้อยละ 8.28 % 2.76 % 16.55 % 9.66 % 7.59 % 55.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 16 5 29 19 15 116
ร้อยละ 8.00 % 2.50 % 14.50 % 9.50 % 7.50 % 58.00 %

200 : 16 , 5 , 29 , 19 , 15 , 116...8.00 , 2.50 , 14.50 , 9.50 , 7.50 , 58.00 = 84 : 42.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00%

Powered By www.thaieducation.net