โรงเรียนวัดบางปรง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 1 5 5 0 40
ร้อยละ 7.27 % 1.82 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 8 3 19 9 0 102
ร้อยละ 5.67 % 2.13 % 13.48 % 6.38 % 0.00 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 12 4 24 14 0 142
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 12.24 % 7.14 % 0.00 % 72.45 %

196 : 12 , 4 , 24 , 14 , 0 , 142...6.12 , 2.04 , 12.24 , 7.14 , 0.00 , 72.45 = 54 : 27.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55%

Powered By www.thaieducation.net