โรงเรียนวัดทด (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 12 7 17 0 0 22
ร้อยละ 20.69 % 12.07 % 29.31 % 0.00 % 0.00 % 37.93 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 9 9 37 0 0 89
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 25.69 % 0.00 % 0.00 % 61.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 21 16 54 0 0 111
ร้อยละ 10.40 % 7.92 % 26.73 % 0.00 % 0.00 % 54.95 %

202 : 21 , 16 , 54 , 0 , 0 , 111...10.40 , 7.92 , 26.73 , 0.00 , 0.00 , 54.95 = 91 : 45.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.05%

Powered By www.thaieducation.net