โรงเรียนวัดทด (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 16 3 12 3 0 25
ร้อยละ 27.12 % 5.08 % 20.34 % 5.08 % 0.00 % 42.37 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 7 5 34 2 0 93
ร้อยละ 4.96 % 3.55 % 24.11 % 1.42 % 0.00 % 65.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 23 8 46 5 0 118
ร้อยละ 11.50 % 4.00 % 23.00 % 2.50 % 0.00 % 59.00 %

200 : 23 , 8 , 46 , 5 , 0 , 118...11.50 , 4.00 , 23.00 , 2.50 , 0.00 , 59.00 = 82 : 41.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00%

Powered By www.thaieducation.net