โรงเรียนวัดทด (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 9 24 1 0 23
ร้อยละ 3.39 % 15.25 % 40.68 % 1.69 % 0.00 % 38.98 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 6 8 37 2 0 89
ร้อยละ 4.23 % 5.63 % 26.06 % 1.41 % 0.00 % 62.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 8 17 61 3 0 112
ร้อยละ 3.98 % 8.46 % 30.35 % 1.49 % 0.00 % 55.72 %

201 : 8 , 17 , 61 , 3 , 0 , 112...3.98 , 8.46 , 30.35 , 1.49 , 0.00 , 55.72 = 89 : 44.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.28%

Powered By www.thaieducation.net