โรงเรียนวัดบางปลานัก (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 2 5 2 0 43
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 9.62 % 3.85 % 0.00 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 7 20 0 0 100
ร้อยละ 0.00 % 5.51 % 15.75 % 0.00 % 0.00 % 78.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 0 9 25 2 0 143
ร้อยละ 0.00 % 5.03 % 13.97 % 1.12 % 0.00 % 79.89 %

179 : 0 , 9 , 25 , 2 , 0 , 143...0.00 , 5.03 , 13.97 , 1.12 , 0.00 , 79.89 = 36 : 20.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11%

Powered By www.thaieducation.net