โรงเรียนวัดเกาะ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 10 2 2 0 0 28
ร้อยละ 23.81 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 110
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 93.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 10 4 8 0 0 138
ร้อยละ 6.25 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 86.25 %

160 : 10 , 4 , 8 , 0 , 0 , 138...6.25 , 2.50 , 5.00 , 0.00 , 0.00 , 86.25 = 22 : 13.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75%

Powered By www.thaieducation.net