โรงเรียนวัดเกาะ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 15 0 3 0 0 28
ร้อยละ 32.61 % 0.00 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 11 0 14 0 0 93
ร้อยละ 9.32 % 0.00 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 78.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 26 0 17 0 0 121
ร้อยละ 15.85 % 0.00 % 10.37 % 0.00 % 0.00 % 73.78 %

164 : 26 , 0 , 17 , 0 , 0 , 121...15.85 , 0.00 , 10.37 , 0.00 , 0.00 , 73.78 = 43 : 26.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.22%

Powered By www.thaieducation.net