โรงเรียนบ้านวนท่าแครง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 35
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 2 1 10 1 0 127
ร้อยละ 1.42 % 0.71 % 7.09 % 0.71 % 0.00 % 90.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 59
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 89.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 4 1 20 1 0 221
ร้อยละ 1.62 % 0.40 % 8.10 % 0.40 % 0.00 % 89.47 %

181 : 3 , 1 , 14 , 1 , 0 , 162...1.66 , 0.55 , 7.73 , 0.55 , 0.00 , 89.50 = 19 : 10.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53%

Powered By www.thaieducation.net