โรงเรียนบ้านวนท่าแครง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 37
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 2.38 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 3 3 5 2 0 132
ร้อยละ 2.07 % 2.07 % 3.45 % 1.38 % 0.00 % 91.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 59
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 5.88 % 1.47 % 0.00 % 86.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 7 5 11 3 1 228
ร้อยละ 2.75 % 1.96 % 4.31 % 1.18 % 0.39 % 89.41 %

187 : 5 , 3 , 7 , 2 , 1 , 169...2.67 , 1.60 , 3.74 , 1.07 , 0.53 , 90.37 = 18 : 9.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59%

Powered By www.thaieducation.net