โรงเรียนบ้านวนท่าแครง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 36
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 2.44 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 4 3 4 2 0 132
ร้อยละ 2.76 % 2.07 % 2.76 % 1.38 % 0.00 % 91.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 59
ร้อยละ 4.48 % 2.99 % 4.48 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 9 5 9 2 1 227
ร้อยละ 3.56 % 1.98 % 3.56 % 0.79 % 0.40 % 89.72 %

186 : 6 , 3 , 6 , 2 , 1 , 168...3.23 , 1.61 , 3.23 , 1.08 , 0.54 , 90.32 = 18 : 9.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.28%

Powered By www.thaieducation.net