โรงเรียนบ้านวนท่าแครง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 30
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 7 4 28 2 0 104
ร้อยละ 4.83 % 2.76 % 19.31 % 1.38 % 0.00 % 71.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 4 4 8 2 0 49
ร้อยละ 5.97 % 5.97 % 11.94 % 2.99 % 0.00 % 73.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 14 11 41 4 0 183
ร้อยละ 5.53 % 4.35 % 16.21 % 1.58 % 0.00 % 72.33 %

186 : 10 , 7 , 33 , 2 , 0 , 134...5.38 , 3.76 , 17.74 , 1.08 , 0.00 , 72.04 = 52 : 27.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67%

Powered By www.thaieducation.net