โรงเรียนวัดดอนทอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
643
จำนวน(คน) 19 10 80 1 0 533
ร้อยละ 2.95 % 1.56 % 12.44 % 0.16 % 0.00 % 82.89 %
ระดับประถมศึกษา
2623
จำนวน(คน) 146 67 492 28 19 1871
ร้อยละ 5.57 % 2.55 % 18.76 % 1.07 % 0.72 % 71.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3266 คน
จำนวน(คน) 165 77 572 29 19 2404
ร้อยละ 5.05 % 2.36 % 17.51 % 0.89 % 0.58 % 73.61 %

3266 : 165 , 77 , 572 , 29 , 19 , 2404...5.05 , 2.36 , 17.51 , 0.89 , 0.58 , 73.61 = 862 : 26.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 862 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39%

Powered By www.thaieducation.net