โรงเรียนวัดดอนทอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
646
จำนวน(คน) 10 10 63 20 50 493
ร้อยละ 1.55 % 1.55 % 9.75 % 3.10 % 7.74 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
2631
จำนวน(คน) 105 56 476 161 393 1440
ร้อยละ 3.99 % 2.13 % 18.09 % 6.12 % 14.94 % 54.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3277 คน
จำนวน(คน) 115 66 539 181 443 1933
ร้อยละ 3.51 % 2.01 % 16.45 % 5.52 % 13.52 % 58.99 %

3277 : 115 , 66 , 539 , 181 , 443 , 1933...3.51 , 2.01 , 16.45 , 5.52 , 13.52 , 58.99 = 1344 : 41.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1344 คน คิดเป็นร้อยละ 41.01%

Powered By www.thaieducation.net