โรงเรียนวัดดอนทอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
644
จำนวน(คน) 39 12 65 51 55 422
ร้อยละ 6.06 % 1.86 % 10.09 % 7.92 % 8.54 % 65.53 %
ระดับประถมศึกษา
2628
จำนวน(คน) 134 95 215 229 125 1830
ร้อยละ 5.10 % 3.61 % 8.18 % 8.71 % 4.76 % 69.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3272 คน
จำนวน(คน) 173 107 280 280 180 2252
ร้อยละ 5.29 % 3.27 % 8.56 % 8.56 % 5.50 % 68.83 %

3272 : 173 , 107 , 280 , 280 , 180 , 2252...5.29 , 3.27 , 8.56 , 8.56 , 5.50 , 68.83 = 1020 : 31.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1020 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17%

Powered By www.thaieducation.net