โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 25
ร้อยละ 13.51 % 8.11 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 25 11 13 0 0 80
ร้อยละ 19.38 % 8.53 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 62.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 30 14 17 0 0 105
ร้อยละ 18.07 % 8.43 % 10.24 % 0.00 % 0.00 % 63.25 %

166 : 30 , 14 , 17 , 0 , 0 , 105...18.07 , 8.43 , 10.24 , 0.00 , 0.00 , 63.25 = 61 : 36.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75%

Powered By www.thaieducation.net