โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 4 0 2 0 31
ร้อยละ 7.50 % 10.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 17 7 5 8 0 95
ร้อยละ 12.88 % 5.30 % 3.79 % 6.06 % 0.00 % 71.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 20 11 5 10 0 126
ร้อยละ 11.63 % 6.40 % 2.91 % 5.81 % 0.00 % 73.26 %

172 : 20 , 11 , 5 , 10 , 0 , 126...11.63 , 6.40 , 2.91 , 5.81 , 0.00 , 73.26 = 46 : 26.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74%

Powered By www.thaieducation.net