โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 5 0 2 0 28
ร้อยละ 10.26 % 12.82 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 16 7 5 9 0 96
ร้อยละ 12.03 % 5.26 % 3.76 % 6.77 % 0.00 % 72.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 20 12 5 11 0 124
ร้อยละ 11.63 % 6.98 % 2.91 % 6.40 % 0.00 % 72.09 %

172 : 20 , 12 , 5 , 11 , 0 , 124...11.63 , 6.98 , 2.91 , 6.40 , 0.00 , 72.09 = 48 : 27.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91%

Powered By www.thaieducation.net