โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 12 0 1 0 0 28
ร้อยละ 29.27 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 3 2 21 10 10 108
ร้อยละ 1.95 % 1.30 % 13.64 % 6.49 % 6.49 % 70.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 8 0 15 0 4 40
ร้อยละ 11.94 % 0.00 % 22.39 % 0.00 % 5.97 % 59.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 23 2 37 10 14 176
ร้อยละ 8.78 % 0.76 % 14.12 % 3.82 % 5.34 % 67.18 %

195 : 15 , 2 , 22 , 10 , 10 , 136...7.69 , 1.03 , 11.28 , 5.13 , 5.13 , 69.74 = 59 : 30.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.82%

Powered By www.thaieducation.net