โรงเรียนวัดบ้านนา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 0 1 4 0 6 90
ร้อยละ 0.00 % 0.99 % 3.96 % 0.00 % 5.94 % 89.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 0 1 5 0 7 104
ร้อยละ 0.00 % 0.85 % 4.27 % 0.00 % 5.98 % 88.89 %

117 : 0 , 1 , 5 , 0 , 7 , 104...0.00 , 0.85 , 4.27 , 0.00 , 5.98 , 88.89 = 13 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net