โรงเรียนวัดบ้านนา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 5.26 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 0 1 7 0 8 87
ร้อยละ 0.00 % 0.97 % 6.80 % 0.00 % 7.77 % 84.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 0 1 8 0 9 104
ร้อยละ 0.00 % 0.82 % 6.56 % 0.00 % 7.38 % 85.25 %

122 : 0 , 1 , 8 , 0 , 9 , 104...0.00 , 0.82 , 6.56 , 0.00 , 7.38 , 85.25 = 18 : 14.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75%

Powered By www.thaieducation.net