โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 76
ร้อยละ 4.60 % 1.15 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 87.36 %
ระดับประถมศึกษา
232
จำนวน(คน) 14 5 28 0 0 185
ร้อยละ 6.03 % 2.16 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 79.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 3 8 18 0 0 67
ร้อยละ 3.13 % 8.33 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 69.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 21 14 52 0 0 328
ร้อยละ 5.06 % 3.37 % 12.53 % 0.00 % 0.00 % 79.04 %

319 : 18 , 6 , 34 , 0 , 0 , 261...5.64 , 1.88 , 10.66 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 58 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 20.96%

Powered By www.thaieducation.net