โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 6 1 7 0 0 72
ร้อยละ 6.98 % 1.16 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 16 5 31 0 0 179
ร้อยละ 6.93 % 2.16 % 13.42 % 0.00 % 0.00 % 77.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 3 8 20 0 0 64
ร้อยละ 3.16 % 8.42 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 67.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 412 คน
จำนวน(คน) 25 14 58 0 0 315
ร้อยละ 6.07 % 3.40 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 76.46 %

317 : 22 , 6 , 38 , 0 , 0 , 251...6.94 , 1.89 , 11.99 , 0.00 , 0.00 , 79.18 = 66 : 20.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 412 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 23.54%

Powered By www.thaieducation.net