โรงเรียนวัดไชยธารา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 4 2 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.81 % 5.41 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 1 18 3 0 65
ร้อยละ 6.45 % 1.08 % 19.35 % 3.23 % 0.00 % 69.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 7 0 9 1 0 29
ร้อยละ 15.22 % 0.00 % 19.57 % 2.17 % 0.00 % 63.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 13 1 31 6 0 125
ร้อยละ 7.39 % 0.57 % 17.61 % 3.41 % 0.00 % 71.02 %

130 : 6 , 1 , 22 , 5 , 0 , 96...4.62 , 0.77 , 16.92 , 3.85 , 0.00 , 73.85 = 34 : 26.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.98%

Powered By www.thaieducation.net