โรงเรียนวัดไชยธารา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 0 3 0 1 87
ร้อยละ 4.21 % 0.00 % 3.16 % 0.00 % 1.05 % 91.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 9 4 2 0 0 32
ร้อยละ 19.15 % 8.51 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 68.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 13 4 5 0 1 153
ร้อยละ 7.39 % 2.27 % 2.84 % 0.00 % 0.57 % 86.93 %

129 : 4 , 0 , 3 , 0 , 1 , 121...3.10 , 0.00 , 2.33 , 0.00 , 0.78 , 93.80 = 8 : 6.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.07%

Powered By www.thaieducation.net