โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 37
ร้อยละ 6.25 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 77.08 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 6 7 5 4 4 122
ร้อยละ 4.05 % 4.73 % 3.38 % 2.70 % 2.70 % 82.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 9 9 7 6 6 159
ร้อยละ 4.59 % 4.59 % 3.57 % 3.06 % 3.06 % 81.12 %

196 : 9 , 9 , 7 , 6 , 6 , 159...4.59 , 4.59 , 3.57 , 3.06 , 3.06 , 81.12 = 37 : 18.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.88%

Powered By www.thaieducation.net