โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 1 3 1 1 38
ร้อยละ 6.38 % 2.13 % 6.38 % 2.13 % 2.13 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 7 7 5 4 5 133
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 3.11 % 2.48 % 3.11 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 10 8 8 5 6 171
ร้อยละ 4.81 % 3.85 % 3.85 % 2.40 % 2.88 % 82.21 %

208 : 10 , 8 , 8 , 5 , 6 , 171...4.81 , 3.85 , 3.85 , 2.40 , 2.88 , 82.21 = 37 : 17.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79%

Powered By www.thaieducation.net