โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 1 2 1 1 40
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 4.17 % 2.08 % 2.08 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 7 7 6 3 4 132
ร้อยละ 4.40 % 4.40 % 3.77 % 1.89 % 2.52 % 83.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 10 8 8 4 5 172
ร้อยละ 4.83 % 3.86 % 3.86 % 1.93 % 2.42 % 83.09 %

207 : 10 , 8 , 8 , 4 , 5 , 172...4.83 , 3.86 , 3.86 , 1.93 , 2.42 , 83.09 = 35 : 16.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.91%

Powered By www.thaieducation.net