โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 24
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 62
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 11.84 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 5 3 13 0 0 86
ร้อยละ 4.67 % 2.80 % 12.15 % 0.00 % 0.00 % 80.37 %

107 : 5 , 3 , 13 , 0 , 0 , 86...4.67 , 2.80 , 12.15 , 0.00 , 0.00 , 80.37 = 21 : 19.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.63%

Powered By www.thaieducation.net