โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 0 5 3 0 21
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 15.63 % 9.38 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 2 9 2 0 61
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 11.84 % 2.63 % 0.00 % 80.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 5 2 14 5 0 82
ร้อยละ 4.63 % 1.85 % 12.96 % 4.63 % 0.00 % 75.93 %

108 : 5 , 2 , 14 , 5 , 0 , 82...4.63 , 1.85 , 12.96 , 4.63 , 0.00 , 75.93 = 26 : 24.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07%

Powered By www.thaieducation.net