โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 1 5 4 21
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 3.13 % 15.63 % 12.50 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 0 10 3 4 57
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 13.16 % 3.95 % 5.26 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 0 11 8 8 78
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 10.19 % 7.41 % 7.41 % 72.22 %

108 : 3 , 0 , 11 , 8 , 8 , 78...2.78 , 0.00 , 10.19 , 7.41 , 7.41 , 72.22 = 30 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net