โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 6 2 1 22
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 18.75 % 6.25 % 3.13 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 6 13 3 1 48
ร้อยละ 5.33 % 8.00 % 17.33 % 4.00 % 1.33 % 64.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 4 7 19 5 2 70
ร้อยละ 3.74 % 6.54 % 17.76 % 4.67 % 1.87 % 65.42 %

107 : 4 , 7 , 19 , 5 , 2 , 70...3.74 , 6.54 , 17.76 , 4.67 , 1.87 , 65.42 = 37 : 34.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 34.58%

Powered By www.thaieducation.net