โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.63 % 2.33 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 94
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 12.61 % 0.00 % 0.00 % 84.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 3 0 19 1 0 131
ร้อยละ 1.95 % 0.00 % 12.34 % 0.65 % 0.00 % 85.06 %

154 : 3 , 0 , 19 , 1 , 0 , 131...1.95 , 0.00 , 12.34 , 0.65 , 0.00 , 85.06 = 23 : 14.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94%

Powered By www.thaieducation.net