โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 6 4 0 27
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 14.29 % 9.52 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 5 0 14 4 0 87
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 12.73 % 3.64 % 0.00 % 79.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 8 2 20 8 0 114
ร้อยละ 5.26 % 1.32 % 13.16 % 5.26 % 0.00 % 75.00 %

152 : 8 , 2 , 20 , 8 , 0 , 114...5.26 , 1.32 , 13.16 , 5.26 , 0.00 , 75.00 = 38 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net