โรงเรียนบ้านเกาะดอน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 9
ร้อยละ 7.14 % 21.43 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 52
ร้อยละ 3.17 % 3.17 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 3 5 7 1 0 61
ร้อยละ 3.90 % 6.49 % 9.09 % 1.30 % 0.00 % 79.22 %

77 : 3 , 5 , 7 , 1 , 0 , 61...3.90 , 6.49 , 9.09 , 1.30 , 0.00 , 79.22 = 16 : 20.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78%

Powered By www.thaieducation.net